Verleende omgevingsvergunning kadastrale gemeente Uithuizermeeden, sectie A, perceelnummer 3620 in de Eemshaven

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. prb-2024-6902
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten om voor de locatiekadastrale gemeente Uithuizermeeden, sectie A, perceelnummer 3620 in de Eemshaven, een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Het besluit heeft betrekking op het realiseren van een alternatieve warmtevoorziening voor de winterperiode.Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.InzageHet besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met zes weken later ter inzage bi:- de provincie Groningen, St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen- de gemeente Het HogelandBeroep en voorlopige voorzieningTegen dit besluit kan binnen zes weken vanaf de dag van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In het beroepschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en waarom. Verder moet het beroepschrift een datum en een ondertekening bevatten. Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.InwerkingtredingDe omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen, telefoonnummer 050-3164911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen