Bestemmingsplan Uithuizermeeden dorpscentrum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2012-15291
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2012

 

Omschrijving:

Op donderdag 7 juni 2012 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan Uithuizermeeden dorpscentrum vastgesteld. Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan wijkt af van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. Het gaat hier om een actualisatie van het huidige bestemmingsplan en heeft betrekking op het belangrijkste deel van het komgebied van Uithuizermeeden. Globaal bestaat het gebied uit o.a de straten: Hoofdstraat, Spoorbaan, Stationsstraat, Havenweg, Torenstraat, Kerkstraat, Noorderstraat, Oude Dijksterweg, het Johan van Veenplein, en de Bergsmastraat. Van vrijdag 20 juli 2012 tot en met donderdag 30 augustus 2012 liggen het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden via www.eemsmond.nl. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende aanpassingen aangebracht. 1. De percelen Havenweg 1 en 3 krijgen een aparte oppervlakteregeling conform de Provinciale Verordening; 2. De begripsbepaling van het agrarisch bedrijf is aangepast in die zin dat geen intensieve veehouderij is toegestaan, dit conform het provinciaal beleid; 3. de wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming ‘bedrijf’ en de afwijkingsbevoegdheid binnen de bestemming ‘wonen’ welke betrekking hebben op het realiseren van nieuwe woningen zijn geschrapt vanwege strijdigheid met provinciaal beleid; 4. de afwijkingsbevoegdheid voor het toevoegen van woningen binnen de bestemming ‘ centrum ‘ is aangepast in zoverre dat de redactie van de afwijkingsbevoegdheid wordt aangepast in die zin dat de afwijkingsbevoegdheid nu uitsluitend betrekking heeft op het wijzigen van een bestaand gebouw in maximaal 1 woning; de afwijkingsbevoegdheid wordt niet van toepassing verklaard op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘ supermarkt’ , ‘ tuincentrum’ en detailhandel volumineus’, dit conform het provinciaal beleid; 5. de verbeelding is aangepast in die zin dat deze in overeenstemming is gebracht met de regels van de dubbelbestemmingen ‘ waarde – archeologie 2’ en ‘ waarde – archeologie 3’ . 6. artikel 15 is aangepast in die zin dat de verwijzing naar de aanduiding ‘geluidzone – spoor’ te schrappen, omdat deze niet op de verbeelding is aangegeven; Het bestemmingsplan Uithuizeermeeden dorpscentrum treedt in werking op vrijdag 31 augustus 2012. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met donderdag 30 augustus 2012 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan: − als u in een eerdere fase tijdig uw zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; − als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp; − als u belanghebbende bent en beroep instelt tegen de wijziging door de gemeenteraad aangebracht bij vaststelling. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen