Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Oudedijksterweg Uithuizermeeden, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2014-16110
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor: het bouwen van 3 appartementen bestaande uit: – het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo); – het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo). Locatie: Oudedijksterweg 1 d, e en f te Uithuizermeeden Type: omgevingsvergunning De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 juni 2014 tot en met 10 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Eemsmond. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0595-437555.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen