Kennisgeving ontwerp-besluit Kerkstraat 1 Uithuizermeeden, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2019-283320
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2019

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 6 appartementen aan de Kerkstraat 1 te Uithuizermeeden. De vergunning bestaat uit • het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)• gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland, locatie Uithuizen (Hoofdstraat-West 1). Wilt u de stukken inzien in een andere gemeentelocatie, bel dan om een afspraak te maken. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 088 - 345 8888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen