Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Burchtstraat 11 in Uithuizermeeden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2022-129497
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben op 17 maart 2022, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een schuur op de locatie Burchtstraat 11 in Uithuizermeeden (uitgebreide procedure).Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.InzageDe aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 maart 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088-3458888.BeroepTegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.U kunt het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.Vermeld in uw beroepsschrift:- uw naam en adres- het omgevingsbesluit waartegen u in beroep gaat- waarom u het niet eens bent met de beslissing- wat de beslissing volgens u moet zijnStuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:- de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of- het ontwerpbesluit en uw zienswijze- eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt onderbouwenHoudt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent.Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen